Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Deklaracja dostępności

Katalog wyżej: Menu Przedmiotowe

Lista artykułów:


Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Zespołu Szkół Nr 21 w Warszawie ul. Saska 78

Zespół Szkół Nr 21 w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 • Data publikacji strony internetowej: 2007 r.

 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2018 r.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub włączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Serwis jest w nieznacznym stopniu (znikomej części) zgodny z zasadami dostępności stron internetowych,
Zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo,
Zamieszczone na stronie materiały w formie tabel nie są dostępne cyfrowo
Treść tekstów jest tylko częściowo dostępna,
Zdjęcia nie posiadają opisu alternatywnego,
Większość plików nie jest dostępna cyfrowo,
Wszystkie banery oraz pliki graficzne nie są dostępne cyfrowo i nie posiadają opisu alternatywnego,
Brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
Elementy wejściowe nie posiadają określonego przeznaczenia,
Niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki,
Brak możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu,
Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej,
Niektóre elementy tekstowe przedstawiono w formie grafiki,
Na wielu stronach brak możliwości zatrzymania lub ukrycia animowanych części interfejsu.
Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-15. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 Ułatwienia

Na stronie znajduje się możliwość zmiany wielkości czcionki dla części zawartości serwisu internetowego.
Na stronie znajduje się możliwość zmiany kontrastu dla części zawartości serwisu.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

·  Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-15

·  Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-03-17

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiaturowe

Standardowe klawiaturowe.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada:

 • Anna Szynkiewicz

 • E-mail: zs21@edu.um.warszawa.pl

 • Telefon: +48226173374

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,

 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,

 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Urząd Dzielnicy Praga-Południe

 • E-mail: urzad@pragapld.waw.pl

 • Telefon: +48224435555

 • Adres: ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury skargę można złożyć do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/pl

Dostępność architektoniczna

[Poniższy opis dostępności nie zawiera osobistych opinii na temat zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, ale jego celem jest dokładne opisanie dostępności oraz udogodnień]
Uwaga: informacje dotyczące transportu publicznego mogą ulec zmianie, zaleca się sprawdzić aktualne informacje na stronie internetowej Warszawskiego Transportu Publicznego

Budynek Zespołu Szkół Nr 21 w Warszawie, ul. Saska 78, 03-914 Warszawa jest siedzibą Technikum Nr 27 im. prof. Józefa Zawadzkiego i LXXXVII Liceum Ogólnokształcące im gen. Leopolda Okulickiego

Sposób Dojazdu
Szkoła znajduje się przy ulicy Saskiej 78 (róg Walecznych i Saskiej). W najbliższej okolicy szkoły znajdują się przystanki autobusowe linii 111, 123, 147, 507 (około 100-200 m od wejścia do szkoły). W odległości ok 500 m znajduje się przystanek tramwajowy (Al. Waszyngtona) : linia 9 i 24.
Ciąg pieszy prowadzący od przystanków ma odpowiednią szerokość i jest w dobrym stanie technicznym. W przebiegu dojścia do budynku (głównego wejścia od ul. Saskiej) pojawiają się zmiany wysokości, pojedyncze stopnie, nierówności i ubytki. W najbliższym sąsiedztwie Szkoły znajdują się przejścia dla pieszych. Od ul. Saskiej przejście dla pieszych nie ma sygnalizacji świetlnej, dźwiękowej ani wibracyjnej. Od ul. Waszyngtona jest sygnalizacja świetlna, brak towarzyszącej jej sygnalizacji dźwiękowej / wibracyjnej. Przed przejściem zastosowano obniżenia krawężnika i oznaczenia dotykowe. Oznaczenia są w dobrym stanie technicznym, jednak są bardzo słabo skontrastowane w stosunku do pozostałej nawierzchni, przez co mogą być trudne do zauważenia przez osoby z niepełnosprawnością wzroku (słabowidzące).

Najbliższa stacja PKP Warszawa-Wschodnia znajduje się w odległości ok.3000 m. Dojście na perony jest możliwe za pomocą schodów, a także przy pomocy zainstalowanych wind.

Najbliższe przystanki autobusowe:
Walecznych 01 (kierunek Gocław:111), (kierunek Dw. Wschodni: 123), znajduje się 200 m od szkoły,

Walecznych 02 (kierunek Esperanto : 111), (kierunek Dw. Wschodni: 123), znajduje się ok. 100 m od siedziby szkoły.

Adampolska 01 ( kierunek Esperanto:111), ( kierunek Dw. Wschodni:123), ( kierunek Centrum: 507), ( kierunek Nowodwory: 509), znajduje się ok. 400 m od siedziby szkoły.

Adampolska 02 ( kierunek Gocław : 111), ( kierunek Dw. Wschodni: 123), (kierunek Gocław: 507), (kierunek Gocław: 509), znajduje się ok. 350 m od szkoły.

Najbliższe przystanki tramwajowe:
Berezyńska 01 (kierunek Al. Krakowska: 9), (kierunek Nowe Bemowo: 24), , znajduje się ok. 500 od budynku szkoły,

Berezyńska 02 (kierunek Gocławek: 9,24), znajduje się ok. 500 m od szkoły.

W najbliższym sąsiedztwie budynku znajdują się miejsca postojowe przy budynku Szkoły – brak przystosowań dla osób niepełnosprawnych.

W okolicy postój taksówek – ok. 300 m od budynku szkoły.

Wejście do budynku
Wejście do budynku jest łatwe do odnalezienia, a sam budynek czytelnie oznakowany.
Do szkoły prowadzą krótkie schody. Brak podjazdu. Przy drzwiach wejściowych znajduje się dzwonek, który informuje pracowników szkoły o oczekiwaniu na wejście osoby z zewnątrz. Po przejściu przez drzwi główne objęte blokadą znajdują się kolejne drzwi, a za nimi recepcja. Informacji i pomocy w przemieszczaniu się po terenie szkoły udzielają pracownicy dyżurujący w recepcji.
W budynku szkoły nie ma wind. Między piętrami poruszać się można wyłącznie schodami (bez podjazdów). Brak przystosowania dla osób niepełnosprawnych. W szkole nie ma pętli indukcyjnych oraz tablic podświetlanych. W szkole brak oznaczeń w języku brajla. Nie ma przystosowań dla osób niewidzących. Istnieje możliwość wejścia z psem przewodnikiem.  Na miejscu nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego (również w formie online).


Schody (8 stopni schodów- wysokość stopnia 16 cm) poprowadzono w linii prostej (nie są to schody zabiegowe ani kręcone), jednak kształt stopni i ich krzywizny mogą być trudne do pokonania dla części użytkowników . Liczba stopni w biegu nie przekracza wymaganych 10. Szerokość użytkowa biegu jest prawidłowa (330 cm). Schody zostały wyposażone w obustronne, nieprzedłużone poręcze. Brak pochylni.


Drzwi wejściowe mają 80 cm (szerokość w świetle ościeżnicy). Wysokość progu nie przekracza 20 mm. Drzwi nie otwierają się automatycznie. Przed drzwiami przestrzeń wystarczająca do manewrowania ( 180cm x 266 cm)

W strefie wejściowej wewnątrz budynku znajdują się dwa ciągi schodów. Szerokość użytkowa 120 cm. Wysokość stopnia 17 cm. Schody dzielone na dwie części biegu 12 stopni + 6 stopni. Schody zostały wyposażone w jednostronną poręcz przedłużoną poza krawędź pierwszego i ostatniego stopnia. Pozioma krawędź każdego stopnia została oznaczona pasami taśmy antypoślizgowej o kontrastowym kolorze, posiadają noski.
Klatka schodowa prowadzi z kondygnacji 0 na kondygnację +2.

Korytarze w budynku mają odpowiednią szerokość, zapewniają także swobodną możliwość manewrowania wózkiem. Stosowane materiały wykończeniowe ścian i podłóg nie odbijają światła (nie powodują zjawiska olśnienia). 42 pomieszczenia dostępne dla uczniów i nauczycieli mają drzwi o odpowiednich wymiarach (wysokość i szerokość przejścia) i nie posiadają progów o wysokości przekraczającej 20 mm. 34 pomieszczenia dostępne dla uczniów i nauczycieli maja szerokość drzwi poniżej zalecanych 90 cm, nie posiadają progów. Klamki można obsługiwać jedną ręką, nie wymagają mocnego ściskania ani przekręcania.

Wejście do części pomieszczeń biurowych wymaga wcześniejszego kontaktu telefonicznego. Brak pętli indukcyjnych w budynku. Możliwy jest wstęp z psem asystującym do wszystkich pomieszczeń budynku.

W budynku zastosowano czytelną informację wizualną o drogach ewakuacji w postaci piktogramów i strzałek kierunkowych. Brak informacji dotykowej o drogach ewakuacji i dotykowego planu ewakuacji. W budynku zainstalowano dźwiękowy system powiadamiania alarmowego, brak towarzyszącego mu systemu świetlnego (istotnego dla osób niesłyszących).

W budynku brak rozwiązań zapewniających możliwość ewakuacji osób z niepełnosprawnościami.


Wprowadził Szynkiewicz Anna (Zespół Szkół nr 21) 2020-09-15
Aktualizujący Szynkiewicz Anna (Zespół Szkół nr 21) 2021-03-17
Zatwierdzający Kupiecki Marek 2021-03-17
Publikujący Makarewicz Andrzej (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 2021-03-17
Wersja standardowa