Kanał Wyżej
Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Zespołu Szkół nr 21
Zespół Szkół nr 21 zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Biuletynu Informacji Publicznej Zespołu Szkół nr 21.
Data publikacji strony internetowej: 2011-04-27 Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-07 Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej:
Brak jest transkrypcji opisowej niektórych materiałów dźwiękowych. Niektóre linki mogą być dwuznaczne dla użytkowników i nie są wystarczająco opisane. Brak dostępności wszystkich funkcjonalności za pomocą klawiatury. Niektóre z zamieszczonych plików to graficzne pliki PDF. Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej. Część zdjęć nie posiada opisu alternatywnego. Na niektórych stronach brak jest odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów. Niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki. Brak jest możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu. Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-15
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.
Skróty klawiaturowe
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Marek Kupiecki, zs21@edu.um.warszawa.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 226173374. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć do podmiotu skargę na takie działanie.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury skargę można złożyć do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/pl
Dostępność architektoniczna Sposób dojazdu
Szkoła znajduje się przy ulicy Saskiej 78 (róg Walecznych i Saskiej). W najbliższej okolicy szkoły znajdują się przystanki autobusowe linii 111, 123, 147, 507 (około 100-200 m od wejścia do szkoły). W odległości ok 500 m znajduje się przystanek tramwajowy (Al. Waszyngtona) : linia 9 i 24.
Wejście do budynku i strefa obsługi mieszkańców
Wejście do budynku znajduje się od ulicy Saskiej. Do szkoły prowadzą krótkie schody. Brak podjazdu. Przy drzwiach wejściowych znajduje się dzwonek, który informuje pracowników szkoły o oczekiwaniu na wejście osoby z zewnątrz. Po przejściu przez drzwi główne objęte blokadą znajdują się kolejne drzwi, a za nimi recepcja. Sekretariat szkoły znajduje się na pierwszym piętrze budynku. Pokój 104.
W budynku szkoły nie ma wind. Między piętrami poruszać się można wyłącznie schodami (bez podjazdów). Brak przystosowania dla osób niepełnosprawnych.
Brak parkingu dla osób z zewnątrz. W szkole nie ma pętli indukcyjnych oraz tablic podświetlanych.
W szkole brak oznaczeń w języku brajla. Nie ma przystosowań dla osób niewidzących. Istnieje możliwość wejścia z psem przewodnikiem.  Na miejscu nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego (również w formie online).Strona główna
Rejestr zmian
MENU
Dokumenty
Deklaracja dostępności

Wersja standardowa