Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Zasady funkcjonowania

Katalog wyżej: Menu Podmiotowe

Lista artykułów:


Zasady funkcjonowania

Zasady Funkcjonowania
Treść

Zasady funkcjonowania  zostały opracowane zgodnie z Ustawą o  systemie oświaty (tekst jednolity Dz.U.04.256.2572 z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 21 maja 2002 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U.01.61.624; 02.10.96; 03.146.1415; 04.66.606; 05.10.75; 07.35.222).

W oparciu o wyżej wymienione przepisy oraz inne akty wykonawcze został opracowany statut Zespołu Szkół nr 21, który stanowi wykładnię prawa związanego z zasadami funkcjonowania szkół wchodzących w skład tego zespołu.

Zasady:

1.    Finansowania zespołu - działalność edukacyjna Zespołu Szkół Nr 21  jest finansowana ze środków budżetu m.st. Warszawy oraz środków własnych.

2.    Działalności edukacyjnej - są oparte o szkolny zestaw programów nauczania zawierający podstawy programowe kształcenia ogólnego i zawodowego, program profilaktyki i wychowania.

3.    Wynagradzania pracowników:

3.1. nauczycieli w oparciu o ustawę Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. Nr 97 poz. 674 z 2006 roku z późniejszymi zmianami); regulamin wynagradzania stanowiący załącznik do Uchwały nr LII/1581/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 9 kwietnia 2009r.

 3.2.pracowników administracyjno-obsługowych w oparciu o ustawę z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.223 poz. 1458) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. 50 poz. 398)


Wprowadził BZMW/ext.HMaliszewska 2011-05-09
Aktualizujący bzmw/ext.hmaliszewska 2011-05-09
Zatwierdzający Kupiecki Marek 2011-05-10
Publikujący Bartold Jan (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 2011-05-10
Wersja standardowa