Kanał Wyżej
Rekrutacja

TerminZałączniki
O G Ł O S Z E N I E
Dyrektor Zespołu Szkół Nr 21 w Warszawie, ul. Saska 78 ogłasza nabór kandydatów do pracy na stanowisko:
SEKRETARZ SZKOŁY
Wymagania niezbędne:
-   wykształcenie wyższe  lub średnie – 5 letni staż pracy
-   znajomość ustaw: Kodeks Pracy, Karta Nauczyciela, Ustawa o systemie oświaty, Kodeks
    Postępowania Administracyjnego
-   umiejętność biegłej obsługi programów MS Word, MS Excel, SIO, Hermes
-   posiadanie nieposzlakowanej opinii
Wymagania dodatkowe:
-   dokładność,
-   zdolności analityczne,
-   dyspozycyjność,
-   odpowiedzialność,
-   samodzielność,
-   kreatywność,
-   inicjatywa i umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów,
-   komunikatywność, w tym łatwość przekazywania informacji,
-   umiejętność pracy w zespole,
-   umiejętność szybkiego uczenia się i zdobywania nowych wiadomości,
-   odporność na stres.
1.  OBSŁUGA SEKRETARIATU
 -   kieruje ruchem gości i interesantów, organizując spotkania z dyrektorem szkoły i
    wicedyrektorem,
-   sporządza sprawozdania oświatowe ( SIO i GUS)
-   prowadzi dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą „poufne”
-   prowadzi ewidencję wydawania znaczków pocztowych, przygotowuje do wysłania, wysyła
-   prowadzi dziennik korespondencyjny i ewidencję pism wychodzących,
-   obsługuje pocztę elektroniczną,
-   na zlecenie dyrektora (wicedyrektora) przygotowuje projekty pism, przedstawiając
    uprawnionym osobom do podpisu,
-   współpracuje z Kuratorium Oświaty i Wydziałem Oświaty,
-   wykonuje inne prace zlecone przez dyrektora lub wicedyrektora szkoły.
2. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
-   terminowe przygotowywanie i wysyłanie sprawozdań,
-   zapewnienie sprawnej obsługi sekretariatu szkoły,
-   przestrzeganie przepisów bhp,
-   przestrzeganie procedur zawartych w instrukcji kancelaryjnej,
 -  przestrzeganie dyscypliny pracy i czasu pracy.
WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA:
-   list motywacyjny i życiorys,
-  kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz o posiadaniu umiejętności
    obsługi oprogramowania MS Word, MS Excel,
-  kserokopie dotychczasowych świadectw pracy,
-  kserokopie dowodu osobistego,
-  oświadczenie kandydata iż, nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie,
-  oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalające na zatrudnienie na wyżej
    wymienionym stanowisku,
-  oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów
    rekrutacji,
-  oświadczenie kandydata o przyjęciu do wiadomości faktu obowiązku publikacji w BIP danych
   osobowych.
TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:
Dokumenty w zamkniętej kopercie z dopiskiem:
„Kandydat na stanowisko SEKRETARZ SZKOŁY  należy składać w terminie do 15.07.2011r.
do Zespołu Szkół Nr 21 w Warszawie , ul. Saska 78  telefon: 22 617 45 51 (  pokój nr  5).
Dokumenty , które wpłyną po wyżej określonym terminie  nie będą rozpatrywane. Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne oraz informacja o wyniku naboru będzie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń w Zespole Szkół nr 21 w Warszawie, ul. Saska 78.


Strona główna
Rejestr zmian
MENU
Dokumenty
specjalista laborant
Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy
starszy specjalista
specjalista laborant
Rekrutacja
nabór sekretarz szkoły

Wersja standardowa