Zespół Szkół nr 21
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 

Biuletyn Informacji Publicznej

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - Zespół Szkół Nr 21 > Menu Przedmiotowe > Rekrutacja > Rekrutacja

Rekrutacja

  Drukuj
 
Typ ogłoszenia
Nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze
Nr referencyjny
1/2011
Stanowisko
sekretarz szkoły
Komórka organizacyjna/Podmiot
Zespół Szkół Nr 21
Dzielnica
Brak
Termin
15-07-2011
Etap
Archiwum
Załączniki

O G Ł O S Z E N I E

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 21 w Warszawie, ul. Saska 78 ogłasza nabór kandydatów do pracy na stanowisko:

SEKRETARZ SZKOŁY

Wymagania niezbędne:

-   wykształcenie wyższe  lub średnie – 5 letni staż pracy

-   znajomość ustaw: Kodeks Pracy, Karta Nauczyciela, Ustawa o systemie oświaty, Kodeks

    Postępowania Administracyjnego

-   umiejętność biegłej obsługi programów MS Word, MS Excel, SIO, Hermes

-   posiadanie nieposzlakowanej opinii

Wymagania dodatkowe:

-   dokładność,

-   zdolności analityczne,

-   dyspozycyjność,

-   odpowiedzialność,

-   samodzielność,

-   kreatywność,

-   inicjatywa i umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów,

-   komunikatywność, w tym łatwość przekazywania informacji,

-   umiejętność pracy w zespole,

-   umiejętność szybkiego uczenia się i zdobywania nowych wiadomości,

-   odporność na stres.

1.  OBSŁUGA SEKRETARIATU

 -   kieruje ruchem gości i interesantów, organizując spotkania z dyrektorem szkoły i

    wicedyrektorem,

-   sporządza sprawozdania oświatowe ( SIO i GUS)

-   prowadzi dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą „poufne”

-   prowadzi ewidencję wydawania znaczków pocztowych, przygotowuje do wysłania, wysyła

-   prowadzi dziennik korespondencyjny i ewidencję pism wychodzących,

-   obsługuje pocztę elektroniczną,

-   na zlecenie dyrektora (wicedyrektora) przygotowuje projekty pism, przedstawiając

    uprawnionym osobom do podpisu,

-   współpracuje z Kuratorium Oświaty i Wydziałem Oświaty,

-   wykonuje inne prace zlecone przez dyrektora lub wicedyrektora szkoły.

2. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

-   terminowe przygotowywanie i wysyłanie sprawozdań,

-   zapewnienie sprawnej obsługi sekretariatu szkoły,

-   przestrzeganie przepisów bhp,

-   przestrzeganie procedur zawartych w instrukcji kancelaryjnej,

 -  przestrzeganie dyscypliny pracy i czasu pracy.

WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA:

-   list motywacyjny i życiorys,

-  kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz o posiadaniu umiejętności

    obsługi oprogramowania MS Word, MS Excel,

-  kserokopie dotychczasowych świadectw pracy,

-  kserokopie dowodu osobistego,

-  oświadczenie kandydata iż, nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie,

-  oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalające na zatrudnienie na wyżej

    wymienionym stanowisku,

-  oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów

    rekrutacji,

-  oświadczenie kandydata o przyjęciu do wiadomości faktu obowiązku publikacji w BIP danych

   osobowych.

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Dokumenty w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

„Kandydat na stanowisko SEKRETARZ SZKOŁY  należy składać w terminie do 15.07.2011r.

do Zespołu Szkół Nr 21 w Warszawie , ul. Saska 78  telefon: 22 617 45 51 (  pokój nr  5).

Dokumenty , które wpłyną po wyżej określonym terminie  nie będą rozpatrywane. Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne oraz informacja o wyniku naboru będzie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń w Zespole Szkół nr 21 w Warszawie, ul. Saska 78.

 
 
Wprowadził BZMW/ext.HMaliszewska 22-06-2011
Aktualizujący bzmw/ext.aszot 09-11-2017
Zatwierdzający Kupiecki Marek 04-10-2018
Publikujący Świeca Jakub (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 04-10-2018
Liczba odwiedzin: 1208